Õppekorralduse alused

Üldist

DevelopDesign® kaubamärki esindavad koolitusettevõtted on: Loome OÜ, Kera OÜ, VLA Konsult UÜ ja Väike Vanker OÜ. Kaubamärgi koolitusettevõtted on esitanud majandustegevusteated täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta, mis on nähtavad portaalis ehis.ee. Kaubamärgi ettevõtted korraldavad ja viivad läbi täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Peamised õppekavarühmad on:

 • aineõpetaja koolituse õppekavarühm
 • hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
 • isikuarengu õppekavarühm
 • juhtimise ja halduse õppekavarühm
 • sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühm
 • turunduse ja reklaami õppekavarühm
 • tööoskuste õppekavarühm

Kõik nimetatud koolitusettevõtted lähtuvad oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ning ettevõtete põhikirjadest ja ärieetikast.

Kaubamärgi koolitusettevõtted teevad reeglina tellimuskoolitusi. See tähendab, et koolitusgrupi komplekteerib ja osalejad registreerib tellija organisatsiooni esindaja ning seda organisatsiooni teenindav koolitusettevõte koostab iga kord õppekava, mis vastab selle konkreetse organisatsiooni ja sihtgrupi vajadustele. Juhul, kui kursuse käigus osutub vajalikuks teha õppekavas muudatusi, lepitakse need kokku Tellijaga.

Avatud gruppe organiseerime me ise harva ja kui see toimub, on kursuse õppekava ning konkreetse kursuse õppekorraldust puudutav informatsioon avaldatud kaubamärgi veebilehe avalehel viitena kursusele.

Avatud osalusega koolituskursuseid pakume ka oma koostööpartnerite vahendusel (Äripäeva Akadeemia, vt. kursuseid e-poest). Sel juhul on õppetööga seonduv avaldatud koostööpartneri veebilehel.

Õppetöö toimub üle Eesti õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates seminariruumides või koolituse tellija koolitusruumides. Meie koolitused seavad vahel koolitusruumidele erinõudmisi. Nt. videotagasisidega kursustel on oluline harjutusruumide olemasolu. Seetõttu on oluline, et ruumide sobivus alati koolitajaga eelnevalt läbi räägitakse. Soovi korral jagame meelsasti oma rikkalikku kogemust erinevate koolituskohtade poolt pakutava osas.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppetöö toimub eesti, või inglise või vene keeles. Asjaajamiskeel kaubamärgi koolitusettevõtetes on eesti keel.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine. Konfidentsiaalsusnõuded.

Kaubamärgi koolitusettevõtted koguvad õppijate kohta järgmisi andmeid: õppija nimi, e-post, telefoni number ja isikukood. Isikukoode küsitakse vaid nende õppijate puhul, kes osalevad kursustel, kus väljastatakse tunnistusi või tõendeid. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Kaubamärgi koolitusettevõtted tagavad tellijatele konfidentsiaalsuse. Me ei avalda kolmandatele isikutele koolitusteenuse osutamise käigus tellija organisatsiooni tegevuse kohta saadud informatsiooni (v.a. seaduses sätestatud juhtudel). Videotreeningute käigus salvestatud materjal kustutatakse vahetult peale treeningu lõppemist. Seda ei kopeerita, säilitata ega edastata kellelegi, sh. treeningus osalenud inimestele.

Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on tellija esindaja poolt õppegruppi arvatud. Juhul, kui tellija seda soovib,  kinnitavad osalejad koolituse alguses allkirjaga oma kohaloleku.

Koolituselt puudujatest informeerib koolitaja tellija esindajat koolituspäeva esimeses pooles ja lepib temaga kokku, kuidas puudumist käsitletakse.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Õppija on lõpetanud koolituse, kui ta:

 • on osalenud auditoorses õppetöös ja sooritanud iseseisvad ülesanded tellija esindajaga kokku lepitud ja pakkumises/õppekava fikseeritud mahus;
 • on sooritanud eksami või arvestuse õpiväljundite saavutamise hindamiseks vastavalt pakkumises/õppekavas kirjeldatud kriteeriumitele ja meetodil.

Arvestuse või eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu konkreetse organisatsiooni tellimuse täitnud koolitusettevõtte tunnistuse. Tõend väljastatakse õppijale kui õpiväljundeid ei hinnatud või neid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, tundides.

Avatud gruppide korral on koolituse alustamise, osalemise, lõpetamise ja väljaarvamise kord kirjeldatud vastava kursuse õppekavas.

Koolitustasu

Koolituse eest makstava tasu lepivad omavahel kokku tellija esindaja ja see kaubamärgi koolitusettevõte, kes koolitusteenust osutab. Juhul, kui klient seda soovib, sõlmitakse ka koolitusteenuse osutamise leping.

Tasumine toimub arve alusel peale teenuse osutamist. Arve väljastatakse telljale nädala jooksul ning tasumistähtajaks on 14 kalendripäeva juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kaubamärgi koolitusettevõtted ei tee rahalisi arveldusi koolitusel osalejatega.

Avatud gruppide korral on koolitustasu suurus, selle maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise kord kirjeldatud vastava õppekava juures.

Õppija õigused ja kohustused

Õppijal on õigus:

 • saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal.
 • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
 • lahkuda omal soovil kursuselt enne selle lõppu
 • saada koolituse lõpus arvestuse või eksami edukal sooritamisel seda kinnitav kooli tunnistus.

Õppija on kohustatud:

 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolitaja korraldustele;
 • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
 • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

Vaidluste lahendamise kord

Kaubamärgi täiendkoolitusasutuse ja tellija organisatsiooni või õppija ja koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Rohkem mänge ja meetodeid. Kas tõesti?

09.07.2020

Käesoleva aasta alguses viidi Erasmus+ projekti raames läbi uuring, selgitamaks uue õppekava tarbeks täiskasvanute koolitajate täiendõppe vajadusi.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kristel Jalak aasta koolitaja 2019 Loe edasi ›

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›