Arenguvestluste süsteemi loomine

Arenguvestlus on juhtimisinstrument, mida kasutatakse ühiseks eesmärgistamiseks ja tulemuste analüüsiks juhi ja alluva vahel.

Leidub organisatsioone, kus arenguvestluse läbiviimist võetakse kui juhtidele peale sunnitud tüütut kohustust. Sellest on kahju, sest arenguvestlus teenib mitmeid, juhile kasulikke ja vajalikke eesmärke.

Arenguvestluste süsteem on kokkulepete ja toimivate protseduuride kogum, mis seob vestlused organisatsiooni juhtimissüsteemiga ning võimaldab teavitada töötajaid  ja samas koguda ning süstematiseerida töötajatelt tulevat teavet.

Pakume arenguvestluste süsteemi loomiseks, käivitamiseks organisatsioonis või olemasoleva süsteemi arendamiseks teenuseid ja konsultatsioone:

 • Seminaride korraldamine arenguvestluste põhimõtete tutvustamiseks ning juhtide ja/või töötajate kahtluste, vastupanu ja hirmude maandamiseks.
 • Organisatsiooni jaoks vestluste protseduuride koostamine (koos juhtide ja töötajate kaasamisega)
 • Vestluse vormide koostamine. Nõustamine dokumentatsiooni haldamiseks.
 • Töötajate ja juhtide teavitamiseks kava koostamine või selle tegemise nõustamine. Teabematerjalide ja presentatsioonide koostamine infoürituste korraldamine. Vajadusel individuaalkonsultatsioonid juhtidele.
 •  Arenguvestluste läbiviimiseks vajalike oskuste treeningute läbiviimine.

Arenguvestlus on:

 • regulaarne juhi ja töötaja vaheline kohtumine, mis keskendub tööga seotud eesmärkidest ja tulemustest rääkimisele ning läbi selle töötaja arengu analüüsile. Regulaarsus võib varieeruda korrast kuus kuni korrani aastas. Enamasti toimuvad arenguvestlused meie organisatsioonides 2-4 korda aastas.
 • eelnevalt kokku lepitud, ette valmistatud ja eesmärgistatud. Tavaliselt kasutatakse kirjalikke ettevalmistuslehti, mida täidavad nii juht kui alluv.
 • struktureeritud arutelu, mis on töökeskne mitte isiksusekeskne, koostööle orienteeritud ning partnerit väärtustav.
 • usaldusliku neljasilma-jutuajamine töötaja ja tema juhi vahel, mis pakub mõlemale poolele võimalust anda ja saada tagasisidet.
 • tulevikku suunatud, uute eesmärkide püstitamisele, läbi arutamisele ning kokku leppimisele orienteeritud.

Arenguvestlus võimaldab:

 • kujundada juhil ja töötajal ühesugust arusaama nii olukorra, ootuste kui eesmärkide suhtes,
 • motiveerida ja väärtustada töötajaid, tugevdada nende osalustunnet,
 • saada informatsiooni töötajate potentsiaalist ja isiksustest,
 • vahetada regulaarselt tagasisidet,
 • selgitada arenguvajadusi ja –võimalusi, sh planeerida karjääri,
 • saada juhile vajalikku infot tööst ja töökeskkonnast nö eesliinilt (suhted, rahulolu, ümberkorralduste vajadus),
 • selgitada välja lahendamist vajavad probleemid,
 • saada uusi ideid töö täiustamiseks, leida reserve,
 • sõlmida kokkuleppeid edaspidise käitumise osas,
 • ventileerida pingeid, parandada omavahelist koostööd,
 • suurendada inimeste turvatunnet regulaarse informeerimise ja tagasisidestamise kaudu,
 • vahetada koos töötajatega mõtteid firma väärtuste üle. See teema on oluline seetõttu, et praktikas pole paljud juhid leidnud viisi, kuidas firma väärtused, missioon ja visioon teha igapäevaselt kasutatavaks tööriistaks kogu personalile.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›